1. Tabela 14-1. BILANS ELEKTRIČNE ENERGIJE (GWh)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3054 Ažurirano: 27.12.2018

  1. Bilans električne energije: Bruto proizvodnja: Ukupno, Bruto proizvodnja: Hidroelektrane, Bruto proizvodnja: Termoelektrane, Bruto proizvodnja: Industrijske energane, ..., Ostali sektori (20)
  2. Godina: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)


 2. Tabela 14-2. BILANS TOPLOTNE ENERGIJE (TJ)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2423 Ažurirano: 27.12.2018

  1. Bilans toplotne energije: Proizvodnja energije transformacijom: Ukupno, Proizvodnja energije transformacijom: Toplane, Proizvodnja energije transformacijom: Termoelektrane, Proizvodnja energije transformacijom: Industrijske energane, ..., Finalna potrošnja: Ostali sektori (10)
  2. Godina: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)


 3. Tabela 14-3. BILANS UGLJENA (tona)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3475 Ažurirano: 3.1.2019

  1. Vrsta ugljena: Mrki ugalj, Lignit, Kameni ugalj i antracit, Koks, (4)
  2. Bilans ugljena: Proizvodnja, Uvoz, Izvoz, Primljeno u Federaciju BiH, ..., Ostali sektori (18)
  3. Godina: 2016, 2017, (2)


 4. Tabela 14-4. BILANS PRIRODNOG PLINA (1000 Sm3)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 2708 Ažurirano: 3.1.2019

  1. Bilans prirodnog plina: Uvoz, Sopstvena potrošnja, Isporučeno iz FBiH, Gubici pri distribuciji, ..., Finalna potrošnja: Ostali sektori (13)
  2. Godina: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)


 5. Tabela 14-5. POTROŠNJA GORIVA U ENERGETSKIM SEKTORIMA

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3495 Ažurirano: 4.1.2019

  1. Potrošnja goriva: Toplane: Mrki ugalj, t, Toplane: Lignit, t, Toplane: Drvni i biljni otpad, t, Toplane: Loživo ulje, sumpor≤1%, t, ..., Koksare: Koksni i VP plin, 000 Sm3 (18)
  2. Godina: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)


 6. Tabela 14-6. BILANS NAFTNIH DERIVATA (tona)

  Odaberi dio: Vidi tabelu: Veličina: 3634 Ažurirano: 3.1.2019

  1. Bilans naftnih derivata: Uvoz, Izvoz, Primljeno u FBiH, Isporučeno iz FBiH, ..., Ostali sektori (19)
  2. Naftni derivat: Tečni naftni plin (TNP), Bezolovni motorni benzin, Dizel i lož ulje, Maziva, parafini i vazelini, Bitumen (5)
  3. Godina: 2016, 2017, (2)